Algemene voorwaarden

1. Definities

a. “Leverancier”: verwijst naar DBLD B.V., het Nederlandse softwarebedrijf dat de White Label Software onder de naam “Leaselify” aanbiedt.

b. “Licentienemer”: verwijst naar de afnemer van de White Label Software van de Leverancier.

c. “White Label Software”: verwijst naar de softwareproducten, onder de naam “Leaselify”, ontwikkeld door de Leverancier die door de Licentienemer worden afgenomen onder hun eigen merknaam en/of logo.

d. “Partijen”: verwijst naar zowel de Leverancier als de Licentienemer, gezamenlijk of individueel, zoals de context vereist.

e. “Overeenkomst”: verwijst naar deze Algemene Voorwaarden en alle bijbehorende documenten, overeenkomsten, en/of addenda die van tijd tot tijd door de Partijen worden aangegaan.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen de Leverancier en de Licentienemer met betrekking tot de levering en het gebruik van White Label Software, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door beide Partijen.

3. Levering van White Label Software

a. De Leverancier zal de White Label Software leveren aan de Licentienemer conform de specificaties en functionaliteiten zoals overeengekomen tussen de Partijen.

b. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de White Label Software te wijzigen, bij te werken of te verbeteren naar eigen goeddunken. Dergelijke wijzigingen zullen geen invloed hebben op de functionaliteit van de White Label Software zoals beschikbaar gesteld aan de Licentienemer, tenzij anders overeengekomen.

4. Intellectuele Eigendom en Data

a. De Leverancier behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de White Label Software, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, octrooien en handelsgeheimen.

b. Alle gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de White Label Software, inclusief maar niet beperkt tot gebruiksstatistieken, feedback en andere informatie gegenereerd door de Licentienemer of eindgebruikers, blijven eigendom van de Leverancier.

c. De Licentienemer stemt ermee in dat de Leverancier het recht heeft om dergelijke gegevens te verzamelen, te analyseren en te gebruiken voor statistische doeleinden, productverbetering, marketingactiviteiten en andere zakelijke doeleinden, zonder enige verplichting jegens de Licentienemer met betrekking tot dergelijke gegevens.

5. Gebruiksrechten en Beperkingen

a. De Licentienemer verkrijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de White Label Software te gebruiken voor intern gebruik en/of voor het aanbieden van diensten aan eindgebruikers onder het eigen merk van de Licentienemer.

b. De Licentienemer mag de White Label Software niet kopiëren, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, distribueren, sublicentiëren, verkopen, verhuren of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.

6. Ondersteuning en Onderhoud

a. De Leverancier zal redelijke inspanningen leveren om technische ondersteuning en onderhoud te bieden aan de Licentienemer met betrekking tot de White Label Software, zoals overeengekomen tussen de Partijen.

b. De Licentienemer zal redelijke medewerking verlenen aan de Leverancier om eventuele problemen met de White Label Software op te lossen.

7. Aansprakelijkheid

a. De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de White Label Software te gebruiken, zelfs als de Leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

b. De totale aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Licentienemer uit hoofde van deze Overeenkomst zal in geen geval de totale vergoeding overschrijden die door de Licentienemer aan de Leverancier is betaald onder deze Overeenkomst.

8. Beëindiging

a. Deze Overeenkomst kan door elk van de Partijen worden beëindigd indien de andere Partij in gebreke blijft bij de nakoming van een wezenlijke verplichting onder deze Overeenkomst en een dergelijke schending niet binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving wordt verholpen.

b. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal de Licentienemer alle kopieën van de White Label Software onmiddellijk vernietigen of retourneren aan de Leverancier.

9. Overige Bepalingen

a. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hierin en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten en mededelingen, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot dergelijk onderwerp.

b. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze Overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen door beide Partijen.

c. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht.

10. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Door het gebruik van de White Label Software stemt de Licentienemer ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

Laatst bijgewerkt op 19-03-2024